1. Увод

 1. В настоящия документ се използват следните определения: Правила и условия означават тези Общи правила и условия на продажба и доставка.  Продавач означава AGRANA Sales & Marketing GmbH, член на AGRANA Group, както е определено в договора за продажба. Купувач означава контрагента на Продавача в договора за продажба. Стоки означават всички типове продукти, продавани от Продавача, включително захар, подсладители, меласа, MelaMix, и т.н. Страни означава колективното наименование на Купувач и Продавач. Договор за продажба означава индивидуален договор за продажба за определен тип, количество и разфасовки на захар и/или други стоки, който е подписан между Купувача и Продавача.  В писмен вид означава комуникация, извършена чрез документи, подписани и от двете Страни или чрез писмо, факс, електронна поща или други средства, които са приети от Страните.
 2. Тези Правила и условия влизат в сила от 1 октомври 2019 г. и остават в сила, докато не бъдат отменени, като представляват неразделна част от всеки Договор за продажба, сключен между Страните. Те са аналогично приложими и към услугите, предоставяни от Продавача. Чрез настоящия документ, всички предходни Правила и условия губят своята валидност.
 3. Приемайки настоящите Правила и условия и в резултат на даването на поръчка, Купувачът приема, че всички направени поръчки се изпълняват единствено на базата на настоящите Правила и условия. Всички отклоняващи се правила и условия, от страна на Купувача, са приложими само, ако бъдат приети от Продавача в писмен вид.
 4. Всички противоречащи правила или условия на продажба или покупка, от страна на Купувача, не са приложими и се определят за невалидни, чрез взаимно споразумение, дори и те да не са изрично отхвърлени от Продавача.
 5. Очевидни грешки при предаване, правописни грешки или грешки при изчисления или други очевидни грешки, свързани с потвърждение на поръчките или други заявления, не трябва да бъдат обвързващи за Продавача и могат да бъдат отстранени от Продавача по всяко време след подписване на съответното споразумение.
 6. Всички мостри се предоставят като необвързващи мостри за проверка. Данните от анализ представляват средни стойности и са предназначени единствено като насоки, освен ако Продавачът не е предоставил изрични уверения за определени характеристики в писмен вид.

2. Цени и условия на плащане

 1. Освен ако не е прието друго, нетните цени, оферирани от Продавача се изразяват в евро (EUR или €). Оферираните цени не включват ДДС, което се начислява според съответното законодателство.
 2. Фактурите трябва да бъдат заплащани в рамките на 14 календарни дни от датата на издаване на фактурата, освен ако страните не са се договорили друго. Всички (банкови) такси, свързани с паричните транзакции се поемат от Купувача.
 3. В случай на банкови преводи, заплащането се приема за направено в момента, в който съответната сума бъде кредитирана към банковата сметка на Продавача.
 4. В случай на забавяне на плащането, Продавачът има право да начисли лихва върху просрочените средства при ниво от 6% годишно и да изиска възстановяването на всички разходи.
 5. В случай, че Купувачът има задължения към Продавача, независимо от неблагоприятните условия за Купувача, Продавачът си запазва правото да разпредели получените плащания първо към вече съществуващите задължения на Купувача. Ако вече има налични допълнителни разходи и/или лихва, Продавачът си запазва правото първо да разпредели плащанията към допълнителните разходи, след това към лихвата и накрая, към главницата.
 6. В случай на понижение на кредитоспособността на Купувача (на базата на информация, свързана с неговата позиция с активи, която информация е получена от Продавача), отрицателни промени в неговата юридическа позиция, прекратяване на плащания, неуспешни усилия за събиране на дългове, неспазване на условията на плащане, започването на производства по банкрут или съдебни дела, отхвърлянето на всички подобни заявления, на базата на недостатъчни активи или наличието на каквито и да е други обстоятелства, които влияят върху кредитоспособността на Купувача, Продавачът има право, по собствено усмотрение, или да си прибере обратно незаплатените стоки, като Купувачът е задължен да предаде стоките на Продавача в рамките на осем дни след предоставяне на заявление от страна на Продавача по отношение на неговото намерение да си прибере стоката, да изиска подходяща гаранция или да прекрати договора за продажба.
 7. В случай, че заплащането на продажната цена бъде договорено да бъде извършено на вноски, Продавачът има право да изиска незабавно заплащане на всички незаплатени суми от страна на Купувача, ако една от вноските не бъде заплатена в договорения срок.
 8. Страните се съгласяват, че няма да има компенсация на никакви насрещни искове от страна на Купувача срещу Продавача, под формата на вноски на продажна цена, право на задържане или забавяне на плащания на базата на гаранционни претенции или други неприети претенции, отправени към Продавача.
 9. В случай, че Купувачът не спази своя ангажимент по договора си с Продавача, тогава, Продавачът има право, по всяко време, да спре всички парични отстъпки, други отстъпки или кредитни известия, които преди това са дадени или издадени, и да фактурира тези суми към Купувача.

3. Поръчка на стоки

 1. Поръчка, потвърдена писмено от Продавача, се приема за поръчка, приета от Продавача.
 2. Продавачът има право да откаже поръчка, ако дадена поръчка бъде направена, от името на Купувача, от лице, което не е упълномощено да прави поръчки в договора за продажба. Купувачът поема ангажимента да актуализира списъка с лица, които са упълномощени да правят поръчки, ако се появи така необходимост.

4. Доставка и приемане на стоки

 1. Стоките се доставят от Продавача на място (DAP) (в съответствие с определението на Incoterms 2010), освен ако не е договорено друго.
 2. Доставките на неопаковани (насипни) стоки, без изключение и с цел осигуряване на качеството, се извършват от Продавача.
 3. Количеството, на базата на което се определя цената за фактуриране, се определя от Продавача.
 4. В случая на доставки в насипно състояние, базата за фактуриране е нетното тегло, измерено чрез калибрирана везна на мястото на товарене. В случай, че има разлика в количествата, измерени от Продавача и Купувача, използвайки валидно калибрирана везна, от повече от 0,5% нетно тегло, измерено от Продавача, Купувачът има право да поиска проверка. В този случай, Купувачът трябва предварително да предостави на Продавача документи, удостоверяващи валидното калибриране на неговата везна.
 5. В случай, че Купувачът прибере стоките сам, той няма да се възползва от намаление на цената или други привилегии, освен ако не бъде договорено друго.
 6. Продавачът има право да експедира частични доставки и да ги фактурира, в който случай, Купувачът няма право да анулира споразумението.
 7. Допълнителните разходи, в резултат на експресни доставки, заявени от Купувача, ще бъдат поемани от Купувача.
 8. Продавачът предава стоките, определени в договора за продажба на Продавача, в съответствие с количествата, определени в и в съответствие със съответните продуктови спецификации.
 9. Купувачът трябва да гарантира, че доставените стоки могат да бъдат съответно разтоварени и разтоварването да бъде извършено без забавяне. В случай на забавяне на приемането на стоките, отговорността за което забавяне е на Купувача, Купувачът трябва да възстанови на Продавача допълнителните разходи, направени поради забавянето. В частност, когато разтоварването на железопътна композиция или автоцистерна отнема повече от 120 минути, в резултат на обстоятелства, отговорност за които носи Купувачът, Продавачът има право да начисли сумата от €20 за всеки започнал час на изчакване.
 10. В случай на доставки в насипно състояние, Купувачът трябва да предостави съответното техническо оборудване за разтоварване на стоките. В случай, че за разтоварването на стоките на площадката на Купувача е необходим камион с компресор или помпа, Купувачът трябва предварително да информира Продавача за това.
 11. В случай на забавено изпълнение от страна на Продавача или невъзможност на Продавача да изпълни своите задължения, поради причини, които са в неговия контрол, исковете за компенсация, отправени от страна на Купувача трябва да бъдат изключени, доколкото забавянето или неизпълнението не е резултат от лоша умисъл или груба небрежност от страна на Продавача, неговите юридически представители или делегирани агенти на Продавача.
 12. В случай на доставка на стоките върху палети за многократна употреба, Продавачът е задължен да върне същия брой палети с добро качество (вижте Приложение 1 към настоящите Правила и условия) или чрез спедитора на стоките, незабавно след тяхната доставка, или в последствие, на базата на индивидуални споразумения между Продавача и Купувача. Палети, които не отговарят на изискванията за качество, определени в Приложение 1, няма да бъдат приети от спедитора на Продавача и няма да бъдат приети за върнати. Ако Купувачът не върне палетите или върне само част от палетите, Продавачът има право да таксува Купувача за всеки невърнат палет с нетна цена от €8 за всеки дървен Евро (EUR) палет и €50 за всеки пластмасов (DD) палет.
 13. Продавачът ще достави продуктите в опаковка, която е подходяща за съхранение на стоките. Купувачът ще приеме стоките в съответствие с броя на елементите и едновременно с това ще провери интегритета на опакованите единици.
 14. Ако Купувачът забележи количествени или качествени разлики, или повреди при приемането на стоките, той трябва да изготви писмен доклад за инцидента, който да бъде потвърден от водача, извършващ доставката, и да подаде въпросния доклад в рамките на 3 работни дни на Продавача. Основата за претенцията ще бъде единствено подписания и подпечатан доклад.

5. Гаранция

 1. Купувачът е задължен да информира Продавача в рамките на 3 работни дни след откриването на несъответствие на стоките, което не е било възможно да бъде забелязано по време на приемане на стоките (напр. замърсяване, което е открито по време на преработка). В този случай, Купувачът трябва да удостовери, че несъответствието не е предизвикано от него и трябва да позволи на Продавача да извърши проверка, включително и събирането на проби от помещенията на Купувача.
 2. Правото на Купувача за предявяване на претенции за гаранция, щети или разходи, изтича след 1 година от датата на доставка. Ако въпросните стоки са със срок на годност по-малък от 1 година, гаранционното задължение отговаря на въпросния срок на годност. Тези периоди се отнасят и до „скрити дефекти“.
 3. В случай на гаранционна претенция, Продавачът трябва, в разумен срок, да извърши безплатна замяна на стоките, които са дефектни. Но Продавачът трябва, по свое усмотрение, да има право на опция за организиране на подобрение (преработка) на стоките или на доставка на липсващите количества. Ако Продавачът не може да изпълни своите гаранционни задължения по този начин или ако тяхното изпълнение е свързано с непропорционално високи разходи, Продавачът има право да предложи понижение на цената за дефектните Стоки.
 4. В случай на спорове, Продавачът трябва да вземе решение дали да приеме или откаже рекламацията, на базата на анализ, извършен от независима, акредитирана лаборатория, която е приета и от двете Страни. Ако рекламацията се окаже оправдана, разходите за разследването ще бъдат поети от Продавача. При другите случаи, разходите за разследването ще бъдат поети от Купувача.
 5. Дефект, който оказва влияние само върху малка част от доставката, не дава право на Купувача да анулира споразумението за цялата доставка.
 6. В случай, че доставените стоки бъдат върнати от Купувача на Продавача или в някое от производствените предприятия на Продавача, без изрично разрешение от страна на Продавача, това не трябва да служи като основа за претенции за компенсации и Купувачът трябва да поеме всички разходи, свързани с връщането.
 7. Гаранционните претенции няма да бъдат разглеждани, ако:
 • Не бъде подадена информация за очевидните недостатъци в рамките на 3 работни дни след получаване на стоките, или
 • дефектните стоки бъдат модифицирани от Купувача или от трета страна.
 1. По отношение на пригодността на стоките, Продавачът носи гаранционна отговорност само в случай, че той е предоставил писмени инструкции за използване на въпросните стоки и бъде установено, че тези инструкции са следвани.

6. Анализ на качеството на захар

 1. В случай на спорове, ще бъдат извършени анализи на качеството на захар, в съответствие с приложимите ICUMSA методи (вижте следващата таблица).

Поляризация

(°Z)

ICUMSA GS 2/3-1

Съдържание на инвертна захар

(% w/w)

ICUMSA GS 2-4

Цвят

(ЕС точка)

ICUMSA GS 2-13

Съдържание на кондуктометричен прах

(EU point)

ICUMSA GS 2/3/9-17

Цвят, измерен в разтвор

(EU point)

ICUMSA GS 2/3-10

Съдържание на влага

(% w/w)

ICUMSA GS 2/1/3/9-15

Брой на бактерии, дрожди, плесени

(cfu/10 g)

ICUMSA GS 2/3-41

Размер на частици

 

ICUMSA GS 2/9-37

7. Запазване на право на собственост

 1. Преди пълното погасяване на всички суми, дължими на Продавача, в резултат на бизнес отношенията с Купувача, включително разходи, лихви и лихви по просрочия, доставените стоки остават собственост на Продавача. Горното е приложимо и в случаи, когато някои или всички вземания на Продавача са включени в извлечение по сметка. В този случай, запазването на право на собственост служи като допълнителна гаранция за искането за баланс, заявено от Продавача.
 2. Купувачът поема ангажимента да извърши манипулирането и съхранението на доставените стоки по подходящ начин. Купувачът носи отговорност за всички щети, както и за загуби, независимо от начина на тяхното появяване. Освен това, Купувачът трябва да направи подходяща застраховка на стоките срещу всички случаи на форс-мажор за периода на запазване на правото на собственост. Правата и претенциите, които има Купувачът, в резултат на това застрахователно покритите, трябва да бъдат прехвърлени на Продавача, без да е необходимо последният изрично да изисква това. Освен това, Купувачът трябва доброволно да предостави на Продавача доказателства за приемането на неотменимото им прехвърляне, от страна на застрахователя.
 3. В случай на препродажба, Купувачът трябва да прехвърли на Продавача всички основни и вторични права и гаранции в резултат на препродажбата или преработката на стоките, закупени от Купувача vis-à-vis неговите клиенти, до момента, в който всички претенции, които бъдат предявени от Продавача срещу Купувача бъдат удовлетворени, а именно, в сума, равна на всички отворени фактури на Продавача плюс сумата от допълнителни 10%. В случай на комбинация или смесване на стоките, обект на запазването на право на собственост, Продавачът има съвместни права на собственост върху резултатния продукт, пропорционални на стойността на продуктите, обект на запазването на правото на собственост, спрямо останалите стоки в момента на тяхното комбиниране или смесване. Ако резултатните активи бъдат продадени в последствие, Купувачът трябва, аналогично на предходното условия, да прехвърли на Продавача съответната част от продажната цена, получена при препродажбата. В случай, че стоките, предмет на запазване на право на собственост бъдат преработени по договор за работа, при който собствеността се поема от трета страна, тогава, Купувачът, аналогично на предходните разпоредби, трябва да прехвърли своите претенции към съответния дял от цената, на Продавача. Всички прехвърляния трябва да бъдат под формата на допълнителна гаранция.
 4. Обект на отмяна по всяко едно време, Купувачът има право да изиска тези прехвърлени вземания от своите клиенти, от името на Продавача, ако Купувачът изпълнява своите задължения за плащане vis-à-vis Продавача. При поискване от страна на Продавача, Купувачът е задължен да вземе всички разумни мерки, за да гарантира правата на Продавача vis-à-vis своите клиенти.
 5. Изрично се забранява подписването на анекс, прехвърляне на допълнителна гаранция или друго ограничение, в полза на трета страна, по отношение на стоки, които са обект на запазване на право на собственост, притежавано от Продавача. Купувачът е задължен да се противопостави на всички претенции, предявени от трети страни, отнасящи се до собственост на Продавача и носи отговорност за всички загуби и разходи, направени в резултат на такива претенции от трети страни.

8. Изключване на отговорност

 1. Продавачът не носи отговорност за никакви загуби или щети в резултат на груба или незначителна небрежност, независимо дали тези загуби или щети се дължат на поведение, нарушаващо договора за продажба или такова, което е неподходящо по своето естество, включително отговорност за косвени загуби, също и vis-á-vis трети страни, доколкото това е юридически разрешено. По подобен начин, отговорността за последващи загуби, независимо от тяхното естество, трябва да бъде изключена, доколкото това е юридически разрешено. При всички случаи, отговорността на Продавача, трябва да бъде ограничена до стойността на въпросните стоки.

9. Обезщетения

 1. Ако Страните се договорят за фиксирани обеми и цени за определен период от време в договора за продажба, Купувачът трябва да поръча и да приеме цялото договорено количество стоки по време на договорния период и да заплати стойността на стоките на Продавача в договорения срок. Продавачът трябва да достави целия договорен обем стоки на Купувача по време на договорния период, освен ако Продавачът не е освободен от изпълнение на договора, поради нарушение на споразумението от страна на Продавача. Ако Купувачът не поръча и не приеме целия договорен обем по време на валидността на договора за продажба и Страните не се договорят за уреждането на отворени обеми, Продавачът има право (но не е задължен) да съхранява стоките за сметка на Купувача.

10. Защита на данни

 1. Страните трябва да обработват личните данни, в съответствие с приложимите правни разпоредби за защита на лични данни и сигурност на данни. Страните имат право да съхраняват и обработват данните, необходими за изпълнение на договорните отношения, включително и лични данни. Страните нямат право да разкриват информация, която им стане известна по време на техните бизнес отношенията и след пълното изпълнение на който и да е от договорите за продажба. Страните трябва да предприемат всички необходими мерки, за да наложат подобни задължения за конфиденциалност на лицата, действащи от тяхно име, по време на изпълнение на договора за продажба. По отношение на Продавача, изискването за конфиденциалност не е приложимо до информация, която се споделя с компании, част от AGRANA Group в Австрия или в чужбина. Повече информация ще намерите на следващата връзка: https://www.agrana.com/gdpr/en

11. Прекратяване

 1. Продавачът има право да прекрати договора за продажба, с незабавно влизане в сила, ако Купувачът забави с повече от 15 дни изпълнението на задължението си за плащане, изчислено от датата на падеж.
 2. В случай на прекратяване, Продавачът има опцията, по свое усмотрение, или да изиска компенсация или да изиска договорна глоба, равняваща се на 20% от договорената цена на продажба, като тази договорна глоба не е обект на юридическо намаление или смекчаване. Всички разходи, свързани с такива производства се поемат от Купувача.

12. Форс-мажор

 1. Нито Купувачът, нито Продавачът са отговорни за неизпълнение или за незадоволително изпълнение на договора за продажба, ако това неизпълнение или незадоволително изпълнение е предизвикано от неизбежно и непредвидимо събитие, което е извън контрола на всяка една от Страните и е невъзможно то да бъде избегнато, въпреки предприемането на подходящите мерки („форс-мажор“). Тук се включват, но не се ограничават със събития като война, саботаж, политическо недоволство или други форми на обществено вълнение, катастрофи, пожари, експлозии, наводнения, урагани или други природни бедствия, или липсва на работна сила, гориво, сурови материали или оборудване.
 2. Засегнатата Страна трябва да уведоми другата Страна, в разумен срок, и трябва да положи разумни усилия, за да намали продължителността и отрицателното въздействие на форс-мажорното събитие. Договореният период за доставка или момент за доставка трябва да бъде съответно удължен, ако не може да бъде спазена първоначално договорената програма, поради форс-мажорното събитие. Ако форс-мажорното събитие продължи повече от 30 дни или по-дълго, и двете Страни имат право да прекратят договора за продажба, без да предявяват никакви юридически претенции срещу другата страна.
 3. Икономическият спад, колабирането на пазара, промяна на общите бизнес условия или други подобни бизнес събития не се възприемат като форс-мажорни.

13. Юрисдикция

 1. Мястото на юрисдикция за всички правни спорове между Продавача и Купувача, пряко или косвено свързани с договора за продажба, независимо от тяхното естество или произход, е Търговският съд във Виена (Handelsgericht Wien).
 2. Но, по усмотрение на Продавача, такива случаи могат да бъдат представени и пред компетентен съд в юрисдикцията, в която се намира адресът на регистрация на Купувача.

14. Приложимо законодателство

 1. Освен ако между страните не е подписано друго споразумение, тук се приема, че за всички договорни отношения, както и за резултатните от тях правни спорове, ще бъде прилагано австрийското законодателство. Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки (CISG) на ООН няма да бъде прилагана.

15. Изменения

 1. Никакви изменения на настоящите Правила и условия няма да бъдат валидни, освен ако те не бъдат направени в писмен анекс и не бъдат подписани от упълномощени лица от името на всяка една от страните.

16. Финална разпоредба

 1. Настоящите Правила и условия са написани на английски език и на приложимите местни езици. В случай на спор, версията на Условията на английски език е с приоритет.

Във Виена, септември 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

По отношение на точка 4 (12), свързана с управлението на палети
Целта на настоящето Приложение е да определи изискванията за качество за дървени Евро (EUR) палети и пластмасови (DD) палети, предоставяни от Продавача и връщани от Купувача. Договореният спедитор на Продавача е задължен (чрез условията на договора за спедиция) да вземе от Купувача само тези палети, които отговарят на всички описани по-долу изисквания.

Купувачът е задължен да върне само тези палети, които отговарят на следните изисквания за качество:

1. Размери на палет

 • стандартен дървен Евро (EUR) палет (1 200 мм × 800 мм × 150 мм)
 • пластмасов DD палет (600 мм × 800 мм × 155 мм)

Не се приемат никакви други нестандартни палети.

2. Стандартни дървени марки – „EUR“ или „EPAL“.

3. Качество на палет – палетите трябва да отговарят на стандартите на EPAL; дъски на палет, ъгли и т.н. трябва да бъдат здрави и в добро състояния и ако друг елемент на палета е счупен, напукан, изгнил или назъбен, палетът ще бъде отхвърлен.

4. Чистотата на палета трябва да отговаря на стандартите за клас за хранително-вкусова промишленост – повърхността на дъските на всеки палет трябва да бъде без замърсявания, като масло, боя или други примеси или абсорбирани субстанции.

5. Съдържание на влага – палетите трябва да бъдат сухи и готови за незабавна употреба; съдържанието на влага трябва да бъде по-малко от 22%. Видимо мокри палети или палети, подгизнали с вода или други течности, ще бъдат отхвърлени.

6. Безопасност: Фиксатори – от палета не трябва да стърчат пирони, защото такива пирони ще застрашат безопасността на работниците по време на манипулации и/или ще повредят опаковката на продукта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

По отношение на точка 4 (12), свързана с управлението на палети


Целта на настоящето Приложение е да определи изискванията за качество за дървени Евро (EUR) палети и пластмасови (DD) палети, предоставяни от Продавача и връщани от Купувача.

Договореният спедитор на Продавача е задължен (чрез условията на договора за спедиция) да вземе от Купувача само тези палети, които отговарят на всички описани по-долу изисквания.

Купувачът е задължен да върне само тези палети, които отговарят на следните изисквания за качество:

1. Размери на палет

 • стандартен дървен Евро (EUR) палет (1 200 мм × 800 мм × 150 мм)
 • пластмасов DD палет (600 мм × 800 мм × 155 мм)

Не се приемат никакви други нестандартни палети.

2. Стандартни дървени марки – „EUR“ или „EPAL“.

3. Качество на палет – палетите трябва да отговарят на стандартите на EPAL; дъски на палет, ъгли и т.н. трябва да бъдат здрави и в добро състояния и ако друг елемент на палета е счупен, напукан, изгнил или назъбен, палетът ще бъде отхвърлен.

4. Чистотата на палета трябва да отговаря на стандартите за клас за хранително-вкусова промишленост – повърхността на дъските на всеки палет трябва да бъде без замърсявания, като масло, боя или други примеси или абсорбирани субстанции.

5. Съдържание на влага – палетите трябва да бъдат сухи и готови за незабавна употреба; съдържанието на влага трябва да бъде по-малко от 22%. Видимо мокри палети или палети, подгизнали с вода или други течности, ще бъдат отхвърлени.

6. Безопасност: Фиксатори – от палета не трябва да стърчат пирони, защото такива пирони ще застрашат безопасността на работниците по време на манипулации и/или ще повредят опаковката на продукта.